Menu

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LAAN HEILOO B.V., GEVESTIGD TE HEILOO

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52884880

 

Artikel 1:

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

    - opdrachtnemer: Laan Heiloo B.V.
    - opdrachtgever: diegene die aan de Laan Heiloo B.V. een opdracht verstrekt;
    - handelaar: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
    - consument: een opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 2:

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 4 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., emballage en assurantie, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn gebaseerd op levering af-magazijn.

2.2 Indien opdrachtnemer en opdrachtgever een bepaalde prijs zijn overeengekomen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: opdrachtnemer mag prijsverhogingen in prijsbepalende factoren, waaronder verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijziging in valutaverhoudingen, prijsverhogingen door toeleve­ranciers en stijgingen van lonen, doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Indien opdrachtgever een consument is, en een prijsverhoging als bedoeld in artikel 2.2 plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeen­komst, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 3:

3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze van vervoer. Het risico van het verkochte berust vanaf het moment dat de goederen het magazijn van opdrachtnemer hebben verla­ten bij opdrachtgever.

 

Artikel 4:

4.1 Opdrachtgever dient de door opdrachtnemer geleverde zaken bij aflevering - ofzo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

    - of de juiste zaken zijn geleverd;
    - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeen stemmen met hetgeen overeengekomen is;
    - of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of – indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld moeten worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

4.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze bin­nen 8 dagen na aflevering, schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.

4.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan opdrachtnemer.

4.4 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. De zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan opdrachtnemer worden geretourneerd.

 

Artikel 5:

5.1 Indien de opdrachtgever jegens opdrachtnemer in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of in beslagname van enig deel van zijn vermogen, of indien na het sluiten van de overeenkomst omstan­digheden ter kennis komen van de opdrachtnemer die een goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de opdrachtne­mer gerechtigd de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten, totdat haars inziens voldoende zekerheid is gesteld, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden met recht op schadevergoeding. Tevens worden bij de in dit artikel ver­noemde gevallen de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeen­komst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6:

 6. Aanbiedingen, documentatie, tekeningen, berekeningen etc. blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever is betaald. Zij mogen zon­der toestemming van de opdrachtnemer niet aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van 20% van het door opdrachtnemer genoemde totaalbedrag met een minimum van € _500,-- per overtreding.

 

Artikel 7:

 7.1 Het eigendom van de geleverde goederen, ook met betrekking tot goederen die al betaald zijn, gaat eerst over op opdrachtgever zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ten volle heeft voldaan.

7.2 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

7.3 De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van opdrachtnemer, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzeke­ring aan opdrachtnemer ter inzage te geven; alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars, met betrekking tot de onder de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan opdrachtnemer op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.; de vordering die opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door opdrachtnemer geleverde zaken te verpanden aan opdrachtnemer op de manier die wordt voorgeschreven in art.3:239 B.W.; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van opdrachtnemer, medewerking te verlenen aan alle redelijke maatre­gelen die opdrachtnemer ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

Artikel 8:

8. Leveringen met een waarde minder dan € _350,-- geschieden onder rembours. Leveringen met een waarde hoger dan € _1000,-- geschieden voor de handelaren franco (voor consumenten geldt hier een grens van € _500,--).

 

Artikel 9:

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum netto en contant en zonder dat compensatie is toegestaan. Bij betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever gerechtigd de op de factuur in rekening gebrachte creditbeperking a 2% in mindering op het factuurbedrag te brengen. Na het verstrijken van de beta­lings- termijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan die van artikel 6: 119 B.W., vermeerderd met 3%. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim. Vanaf dit moment is de opdrachtgever wettelijke handelsrente, althans wettelijke rente vermeerderd meet 4 procentpunten over het opeisbare bedrag verschuldigd. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke rede­lijkerwijs noodzakelijk waren, is de opdrachtgever gehouden ook deze kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.

9.2 De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

 

Artikel 10:

10. Indien meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen als opdrachtgevers optreden, zijn allen jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk.

 

Artikel 11:

 11. Bij plaatsing van installaties komen alle bijkomende werkzaamheden voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk tussen partijen over­eengekomen. Opstelling ter plaatse enz. is slechts in de prijs inbegrepen, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd. Ook in dat geval komen eventuele meerkosten op grond van bijzondere bepalingen ten laste van opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle kosten van logies, voeding en verblijf van monteurs en werklieden voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening tijdig voor de levering de toegang tot de plaats waar een installatie moet worden opgesteld mogelijk te maken en de benodigde veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen te treffen. Opdrachtgever is verplicht de benodigde aansluitpunten voor het plaatsen van de apparatuur gereed te hebben, zodat een ongestoorde montage en aansluiting van de bestelde apparatuur kan plaatsvinden. In geval dergelijke voorbereidingen niet of onvolledig zijn aangebracht, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de voorrijkosten, loonkosten en hiermee samenhangende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opstelling ter plaatse, door opdrachtgever aangegeven, geschiedt voor diens risico.

 

Artikel 12:

12.1 Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandig­heid die (verdere) nakoming verhindert optreedt nadat opdrachtnemer haar verbinte­nis had moeten nakomen.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbinte­nis verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Als zodanige omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers; oorlog of oorlogsgevaar; gehele of gedeeltelijke mobilisatie; in- en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken; vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoring.

12.3 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdracht­nemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder deswege tot schadevergoeding te zijn gebonden.

12.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt niet indien het reeds geleverde c.q. het lever­bare deel geen zelfstandige waarde heeft. In dat geval is de opdrachtgever verplicht de reeds geleverde zaken aan opdrachtnemer af te geven.

 

Artikel 13:

13.1 In afwijking van de regels van de relatieve bevoegdheid van de rechtbank in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zal elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor de rechtbank Alkmaar worden gebracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van het bovenstaande af te wijken.

13.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Contact

Laan Heiloo
Telefoon: +31(0)72 533 14 25
Email: info@laan.nl

Nieuwsbrief
IJs workshop bij Laan Heiloo BV © 2024 
Content by Laan Heiloo BV
Algemene voorwaarden